МЕТОДИЧНА СКРИНЬКА

Сучасний урок:
1. Покликаний розвивати в учнів пізнавальні інтереси, здібності, бути важливим засобом їхнього загального розвитку.
2. Вимагає використання сучасних технічних засобів.
3. Повинен:
•  озброїти учнів свідомими, міцними й глибокими знаннями і способами виконання дій;
• формувати самостійність, активність, творчу ініціативу, уміння творчо розв'язувати будь-які завдання, що можуть трапитися в житті, на виробництві;
• формувати вміння самостійно вчитися, здобувати й поглиблювати свої знання;
• формувати навички учнів і вміння творчо застосувати їх на практиці;
• формувати позитивні мотиви навчання, потребу в розширенні знань, позитивне ставлення до навчальної праці;
• знайомити учнів з актуальними сучасними проблемами, які стоять перед державою, суспільством.
Типи уроків:
теоретичний;
•  практичний;
• лабораторний;
• лабораторно-практичний;
• комбінований;
• урок-турнір;
• урок-змагання;
• урок із груповими формами роботи;
• урок творчості;
• урок-залік;
• урок-тренування та ін.
Орієнтовний алгоритм уроку
І. Організаційний момент:
•  перевірка наявності учнів;
• перевірка готовності учнів до уроку (підручник, зошит, художні матеріали, ручка, щоденник, пластилін, ножиці, папір...).
ІІ. Повторення вивченого
 1. Опитування:
• фронтальне;
• індивідуальне.
2. Виставлення оцінок та їх мотивація.
III. Актуалізація опорних знань
(Підведення учнів до вивчення нової теми (бесіда) на основі отриманих раніше знань і навичок.)
IV. Повідомлення теми і мети уроку
V. Подача нового матеріалу.
Словникова робота.
VI. Практична робота (формування умінь і навичок):
• вступний інструктаж;
• процес самостійного виконання роботи;
• хвилина відпочинку:
• поточний інструктаж.
VII. Підсумок уроку:
• закріплення вивченої теми;
• оцінювання роботи учнів на уроці або виконаних робіт;
• бліц-конкурс або перегляд робіт, їх короткий аналіз;
• домашнє завдання;
•  прибирання робочого місця.

Орієнтовна мета уроку
Навчальна
Ознайомити:
• із місцем праці в житті людини;
• змістом образотворчого мистецтва;
• порядком проведення занять у класі;
• обладнанням;
• організацією робочого місця;
• правилами внутрішнього розпорядку та загальними правилами безпеки праці;
• з організацією робочого місця і правилами безпечної праці при використанні...;
•  технологією виконання...
Формувати:
практичні вміння, навички, науково-технічні знання, необхідні для залучення учнів до суспільно корисної діяльності й до оволодіння певною про­фесією;
• початкові вміння й навички у...;
• уміння й навички:
— аналізувати й контролювати результати своєї роботи;
— виконувати малюнок на тему...;
— аналізувати готовий малюнок чи виріб;
— порівнювати запланований хід роботи з фак­тичним;
• поняття про...;
• уміння конструювати і виготовляти...;
• уміння, потрібні для виконання робіт...
Набути або розвинути:
практичні навички читання й виконання ма­люнків, ескізів, створювати образи, об'ємні компо­зиції...;
• навички...
Ознайомитись:
•  із порядком виконання...;
• з деякими способами роб/зти...;
• із технологією створення...;
• ,з технікою виготовлення...;
• з організацією робочого місця і правилами без­печної праці при виконанні...
Дати поняття про:
• вид мистецтва...;
• принцип створення...
Удосконалити:
• уміння й навички...
Вивчити:
• призначення і принцип роботи...
Навчити учнів:
• прийомів роботи...;
• самостійності у виконанні певних видів робіт...
Залучити учнів до:
• розробки творчої роботи, виготовлення виро-бу...;
• планування роботи й виготовлення виробу.
Розширювати:                                       
• уявлення учнів про...;
• відомості учнів про...
Закріпити:
•  на практиці набуті раніше знання, уміння й на­вички...;
• і систематизувати отримані учнями знання...;
• знання й уміння, отримані при вивченні пев­ної теми...;
•  і розширити знання учнів про...
Залучити учнів:
до планування робіт і створення...
 Продовжити знайомство:
•  з основами сучасного мистецтва...
Порівняти:
• способи виготовлення виробів із... матеріалів.
Розв 'язати:    ,
• творчі задачі на...;
• складання послідовності виготовлення…

Виховна
Виховання:
• працелюбності, свідомого ставлення до праці й державної власності;
• моральних якостей особистості;
• бережливого ставлення до природи;
•  самостійності, охайності, уважності;
• прагнення оволодіти знаннями;
• економного ставлення до...

Розвивальна
Розширювати:
•  кругозір учнів на основі взаємозв'язку образо­творчого мистецтва з основами наук...
Розвивати:
• творчі здібності в поєднанні з готовністю до ви­конавської діяльності;
• уявлення про...;
• навички конструювання, моделювання;
• групову та самостійну форми роботи;
• графічну та мистецьку грамотність;
• творчі здібності учнів шляхом включення їх у конструкторсько-технологічну діяльність;
• конструкторські здібності;
• абстрактне мислення;
• прагнення оволодіти знаннями й уміннями...;
• знання й уміння планувати роботу;
• уміння порівнювати, узагальнювати;
• образне, творче мислення.

Профорієнтація:
• ознайомити з професіями...;
• формувати стійкі професійні інтереси до пев­них видів праці;
• ознайомити учнів з професією...;
• розвивати уявлення про професії, пов'язані з...;
• дати поняття про професії робітників, які ви­конують...;
•  ознайомити учнів зі змістом роботи...;
• розширити знання про професії...

Міжпредметні зв 'язкш
•  креслення, математика, фізика, природознавс­тво, хімія, трудове навчання.

Орієнтовні зразки записів домашніх завдань
• Виконати вдома підготовчі малюнки, ескізи, за­рисовки.
• Продумати техніку виконання майбутнього ма­люнка.
• Порівняти пропорції предметів, що будуть зоб­ражуватись.
• Провести"спостереження за зміною кольорів залежно від відстані.
• Прогулятися вулицями села (міста) для знахо­дження об'єкта малювання.
• Запам'ятати відчуття прекрасного (ранку, ве­чора, природи...).
• Подумати над зовнішнім виглядом...
• Запам'ятати з мультфільмів, кінофільмів одяг, космічні пейзажі...
• Самостійно виконати малюнок ялинкових при­крас у 3-х кольорах.
• Вести спостереження за поведінкою тварин.
• Прочитати казку...
• Розпитати бабусь про традиції народу, села, ро­дини...
• Згадати символи України.
• Спостерігати за світлотінню.
• Спостерігати за явищами природи (дощ, сніг, вітер...).
• Ознайомитися з легендами та піснями (про пи­санки...).
• Принести зразки вишиванок, рушників...
• Виконати начерк...
• Пригадати...
• Зробити гербарій (зібрати жолуді, каштани, шишки...).
• Принести вітальні листівки, проаналізувати їх.
• Виправити помилки, допущені в роботі.
• Скласти письмовий опис...
• Написати реферат на тему...
• Вивчити віршик...
• Скласти письмовий опис предмета, явища при­роди, тварини...
• Завершити роботу в кольорі.
• Підібрати репродукції картин художника...
• Оглянути екстер'єр та інтер'єр будинку.  
• Віднайти матеріали про зображення калини в українській творчості.
• Принести ілюстрацію до твору...
• Виконати і принести писанку.
• Підготувати враження від побаченого, почуто­го, прочитаного...
• Підготувати розповідь про художника...
• Виконати творчу роботу на виставку.
• Виконати творчу роботу для привітання зі свя­том...
• Знайти матеріали, літературу на тему...
• Прикрасити річ малюнком, візерунком, апліка­цією, витинанкою, вишивкою.
• Переглянути ілюстрації книг на тему...
• Підібрати твори (малюнки, вірші, пісні...), у яких згадується про...
• Розпочати підготовчу роботу над...
• Визначити, які з кольорів (предметів) підійдуть до композиції...


Інструкції з техніки безпеки на уроках образотворчого мистецтва
під   час роботи з пластиліном
       Для зменшення зорової напруги при тонких, кропітких видах роботи потрібно слідкувати за освітленням. Якщо заняття проводяться вдень, воно має бути попереду, так як в роботі приймають участь обидві руки, а при боковому освітленні від них буде лягати тінь. У зв’язку з цим столи краще розташувати паралельно вікнам.
         Перед початком роботи вчитель проводить вводний інструктаж з правил роботи з ножем, ножицями та стеками.
1. Загальні вимоги  безпеки :
1.     До занять допускаються учні, які пройшли інструктаж з охорони праці, про безпечні методи роботи .
2.     Кожен учень зобов'язаний знати й точно виконувати правила безпечної праці на уроках образотворчого мистецтва.
3.     Своєчасно приходити на заняття, займати своє робоче місце, перехід учнів на друге робоче місце без дозволу вчителя забороняється.
4.     Коли вчитель звертається до всіх учнів, вони мають припинити роботу й уважно вислухати зауваження, інструктаж.
5.     Використовувати навчальний час для виконання завдання і не відволікатися розмовами, своєчасно й високоякісно виконувати доручену справ
2. Вимоги безпеки до початку занять :
1.     Ретельно підготувати своє робоче місце до роботи.
2.     Уважно вислухавши вчителя і одержавши завдання на урок, перевірити ще раз справність    інвентаря,    інструментів    особистого користування,    наявність матеріалів.
3. Вимоги безпеки під час роботи :
1.     Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя.
2.     Не можна працювати несправним і тупим інструментом, використовувати інструмент лише за призначенням.
3.     Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель.
4.     Не носити з собою різальних і колючих інструментів, вони мають бути в школі.
5.     Інструменти та обладнання мають зберігатися в призначеному місці.
6.     Під час роботи учень повинен тримати своє робоче місце в належному порядку , а після роботи акуратно прибрати його.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи :
       1. Прибрати своє робоче місце:   скласти відповідний інвентар, вимити пензлі.

       2. Вимити руки з милом і витерти рушником.4 коментарі:

  1. Є чому повчитись. Молодець, Світлано Федорівно!

    ВідповістиВидалити
  2. Дякую за вашу роботу. Матеріали цікаві, допомагають учителю зекономити власний час у підготовці до уроку. Творчості невичерпної Вам.

    ВідповістиВидалити